Parrot World
Dobro dosli na nas forum namenjen svim ljubiteljima pernatih zivotinja. Razmenite iskustva, pitajte i druzite se sa nama Smile Da bi videli kompletan sadrzaj foruma, morate se registrovati

Malino kanarinci (Malinois Waterslager)

Ići dole

Malino kanarinci  (Malinois Waterslager) Empty Malino kanarinci (Malinois Waterslager)

Počalji  Milos Stalac taj Pet 14 Sep 2012, 21:11

Pravilnik za ocenjivanje malino (Malinois Waterslager)
kanarinaca

1. Pesma malino kanarinca

1.1. Analiza pesme
1.2. Pozitivne ture
1.2.1. Klokkende Waterslag - klokot
1.2.2. Bollende Waterslag - brbot
1.2.3. Rollende Waterslag - žubor
1.2.4. Chor / Knorr - grlanje
1.2.5. Staaltonen - metalni zvuci
1.2.6. Fluiten - flauta
1.2.7. Woeten - zavijanje
1.2.8. Bellen - zvona
1.2.9. Belrol - praporci
1.2.10. Fluitrol - vrvor
1.2.11. Tjokken - čokot
1.2.12. Schokkel - kikot
1.2.13. Onvoorziene toer - nepredvi|ene, nove ture
1.3. Negativne ture
1.3.1. Ophal, Aspiration, Riet - aspiracija
1.3.2. Hoge spitse tonen - visoke, oštre ture
1.3.3. Snetter, Snitter - cvrkut
1.3.4. Neuzig - nosno pevanje
1.3.5. Tjip, tjep, tsiet - čivkanje
1.3.6. Tjap - čapkanje

2. Ocenjivanje

2.1.Osnove ocenjivanja
2.2.Bodovanje - ocenjivanje
2.2.1. Broj izvedenih tura
2.2.2. Vrednost pojedinih tura
2.2.3. Kvalitet pojedinih tura
2.2.4. Broj varijacija izvedenih tura
2.2.5. Negativne ture
2.2.6. Utisak
2.2.7. Sklad (harmonija) kolekcije
2.3. Ocenska lista

3. Tehnika ocenjivanja

3.1. Vreme ocenjivanja
3.2. Rad sudije


1. Pesma malino kanarinca

1.1. Analiza pesme

Pesma malino kanarinca sastoji se iz niza otpevanih tura, nasleđenih i naučenih pod uticajem okoline. Pesma malino kanarinca je nasledna, ali to ne znači da se određene ture ne mogu naučiti ili preuzeti od drugih ptica pevačica.
Ture se sastoje od slogova koji se redovno ponavljaju. Slogovi su sastavljeni od konsonanata i vokala. Razumljivo je da konsonanti i vokali mogu biti upotrebljeni kako pojedinačno tako i složeno (komponovano), tj.:

- pojedinačno: BO, LI, LU
- složeno: BLUI, BLUA.

Sve pozitivne ture su svrstane u tri kategorije:
a) ture vrlo vredne
b) ture vredne
c) ture manje vredne.
Vrlo vredne ture su:
- klokkende waterslag - klokot
- bollende waterslag - brbot
- staaltonen - metalni zvuci
- fluiten - flaute.
Vredne ture su:
- rollende waterslag - žubor
- chor / knor - grlanje
- woeten - zavijanje
- bellen - zvona
- belrol - praporci
- fluitrol - vrvor
- tjokken - ~okot.
Manje vredne ture su:
- schokkel - kikot
- onvoorziene toeren - nepredviđene ture.
Kao što ništa na ovom svetu nije savršeno, tako i malino kanarinci osim pozitivnih tura pevaju i negativne ture, ture koje remete sklad i lepotu pesme i kao takve, logično je, moraju biti sankcionisane oduzimanjem poena.


1.2. Pozitivne ture

1.2.1. Klokkende waterslag - klokot

Klokot je najmarkantnija,najdragocenija i najtraženija tura kod malinoa. Malo je ptica koje pevaju dobar klokot. Ova tura spada u složene ture, tj. sastoji se od dva tona - osnovnog tona i zvuka vode koji treba da dominira nad osnovnim tonom. Pozitivni faktori koji utiču na kvalitet ture su:
- kvalitet zvuka vode koja kloko}e
- izbor konsonanata i vokala
- dubina ture
- ritam udara
- pokret svakog udara.
Najčešće korišćeni suglasnici su VL, GL, BL, HL, i to na početku sloga, i suglasnik K ili još mekši G na kraju sloga. Unutrašnjost sloga uvek čine parovi samoglasnika UI ili OI. Samoglasnici AI i EI daju izvesnu tvrdoću ovoj turi pa ih treba izbegavati.
Varijacija je mnogo:

GLUIK - GLUIK - GLUIK …
BLUIK - BLUIK - BLUIK …
VLUIK - VLUIK - VLUIK …
HLUIK - HLUIK - HLUIK …
GLUIG - GLUIG - GLUIG …
GLOI - GLOI - GLOI …
VLOI - VLOI - VLOI …

Ton treba da bude dubok i prijatan. Podignuti ton ne odgovara - on para uši. Malinoi klokot pevaje u različitom tempu:polako,srednje brzo i brzo. Brzo otpevana tura je slaba i manje cenjena. Pri takvom pevanju ptica obično ne peva dva već samo jedan samoglasnik čime jako osiromašuje turu.Tada se klokot čuje otprilike kao:

GLU - GLU - GLU …
BLUK - BLUK - BLUK …

Slogovi treba da budu zapevani pojedinačno sa jasnim međusobnim razmakom. Takođe slogovi treba da su izvedeni polukružno, tj. početak i kraj sloga su viši, a sredina niža:

BLUIK - BLUIK - BLUIK …

Klokot je lepši i cenjeniji što je dublje i sporije otpevana fonetski se može uporediti sa krupnom kapi vode koja sa odjekivanjem pada u sud napunjen vodom.

1.2.2. Bollende Waterslag - brbot

Bolende je tura vrlo slična klokotu i takođe spada u vrlo vredne ture. Kao i klokot i bolende ima karakter složene ture, tj. sastoji se iz osnovnog tona u čijoj pozadini dominira zvuk vode.
Suglasnici koji se koriste u ovoj turi su B, V i H, i uvek su upotrebljeni samostalno, tj. bez suglasnika L koji je prisutan kod ispevavanja klokota. Od samoglasnika se koristi U i retko O.
Varijacije su slede}e:
BU - BU - BU …
VU - VU - VU …
HU - HU - HU …

Bolende je u praksi teško razlikovati od klokota iako se teoretski dosta razlikuju. Slogovi su otpevani okruglo i brže nego kod klokota. Kao što je već napomenuto suglasnik L se više ne čuje, a samoglasnik U je otpevan bez povezanosti sa samoglasnikom I.
Ton treba da bude tako|e dubok i blag. Udari su manje upadljivi i dolaze znatno br`e jedan za drugim.
Kanarinci pevaju bolende mnogo lakše od klokota, zato ga pevaju radije, češće i duže vremena.

1.2.3. Rollende Waterslag - `ubor

Rolende je treća vodena tura i najmanje je cenjena u odnosu na prethodne dve. I ovde je reč o složenoj turi, međutim više nije reč o udarnoj, već o kotrljajućoj turi. Tura je najsličnija žuborenju tekuće vode i brža je od obe do sada pomenute ,,vodene” ture.
Slogovi leže tako blizu jedan drugom da se takoreći prestižu ili prelaze jedan u drugi, a suglasnici se ponekad jedva čuju.
Najviše korišćeni suglasnici su L i V, a samoglasnici O i U. Samoglasnik A }e biti pogrešan. Varijacije su sledeće:

LULULULU …
VUVUVUVU …
LOLOLOLO …

Rolende se može interpretirati na dva načina i prethodno navedeni rolende se karakteriše kao žubor vode. Dosta je sličan bolendeu, ali je tempo pevanja dosta brži.
Druga varijanta rolendea je vrveći žubor vode. Slogovi su sastavljeni iz suglasnika B, D, G, L i obaveznog R, kao i samoglasnika U i O. Varijacija ima više:

BUR - BUR - BUR …
DUR - DUR - DUR …
GUR - GUR - GUR …

Ton je nešto manje dubok, a bilo kakva jačina je suvišna. Visok, tvrd i suv je pogrešan.

1.2.4. Chor / Knorr - grlanje

Hor i knor se u ocenskoj listi daju pod jednom zajedničkom ocenom iako se radi o dvema različitim turama koje imaju neke zajedničke tačke.
Hor je svrstan u vredne ture i za razliku od prethodnih tura reč je o prostoj (nema zvuka vode u pozadini) i isprekidanoj turi. Knor je takođe prosta tura interpretirana sa kotrljanjem.
Kao suglasnici se koriste H na početku i obavezno treperavo R na kraju sloga. Samoglasnici koji se upotrebljavaju su O i U, kao i A ili E, ali tada tura gubi na kvalitetu. Kombinacijom suglasnika i samoglasnika dobijamo:

HOR - HOR - HOR …
HUR - HUR - HUR …
Knor čine obavezno KN na početku sloga i još treperavije R na kraju. Treba napomenuti da turu sačinjava samo jedan slog sa kontinuiranim odjekom suglasnika R na njegovom kraju:

KNOR - R - R - R - R …
KNUR - R - R - R - R …

Hor i knor su ture koje treba da budu interpretirane duboko i čisto i obavezno zatvorenim kljunom. Otvaranjem kljuna osnovni ton se deformiše u tvrd i neprijatan glas.

1.2.5. Staaltonen - metalni zvuci

Stalton je tura svojstvena pesmi malino kanarinca i pored klokota i bolendea spada u najcenjenije ture. Svrstava se u proste isprekidane ture.
Suglasnici upotrebljeni kod ove ture su T ili TJ na početku, i NG ili NK na kraju svakog sloga. Samoglasnici koji dolaze do izražaja će biti O, U i I. Dobar stalton će prema tome biti:

TING - TING - TING …
TONG - TONG - TONG …
TOENG - TOENG - TOENG …

Vrlo dobar stalton je dat sa puno metalnog odjeka, sa naglašavanjem svakog udara. Malino peva stalton otvorenim kljunom sa jasnim razdvajanjem slogova.
Potrebno je naglasiti da postoji jedna varijanta staltona vrlo visoke vrednosti (minimalna kotacija od 7 poena), a to je TJONKS, međutim da bi se svrstao u tu varijantu stalton mora obavezno da počinje sa TJ i da se završava sa NK. Od samoglasnika treba da budu upotrebljeni O ili U.
Metalni zvuci se mogu interpretirati svakom visinom tona izuzev onom koja će remetiti vrednost ture. Varijacija visine u jednoj te istoj turi može samo da poveća vrednost ture.

1.2.6. Fluiten - flaute

Flauta je svrstana u vrlo vredne ture i spada u prosto isprekidane ture. Svaki malino kanarinac peva flautu i broj varijanti je takoreći neograničen.
Upotrebljeni suglasnici su D, T, S, Z, TS i to na po~etku sloga i T na kraju
sloga, a samoglasnici U ili O, tako da dobijamo sledeće varijante:

DU - DU - DU …
TU - TU - TU …
TUT - TUT - TUT …

Flauta je tura vrlo različito interpretirana, često u sprezi sa drugim turama
naročito klokotom. Tada se flauta čuje kao:

BLUI - BLUI - BLUI …
GLUI - GLUI - GLUI …

Upotreba drugih samoglasnika kao {to su I, E i A nije poželjna i vodi ka
čitavom nizu dobro poznatih negativnih tura.
Potrebno je pomenuti i varijantu flauta vrlo visoke vrednosti (minimalna kotacija od 7 poena), a to su sut-e (SOUTES). Ova varijanta izvodi se sa suglasnikom S (Z) na početku i T na kraju sloga, tj.:

SUT - SUT - SUT …
ZUT - ZUT - ZUT …

Kvalitetne flaute su otpevane zatvorenim kljunom, duboko i čisto. Visok
ton vodi ka negativnim turama.

1.2.7. Woeten - zavijanje

Vuten je tura praktično nestala iz repertoara malino kanarinca. Međutim
pošto je reč o veoma lepoj turi, ona se još uvek nalazi na ocenskoj listi, u nadi da će nekome od odgajivača uspeti da je vrati.
što se tiče interpretacije ove ture nema dvoumljenja, tj. onako kako je mi izgovaramo tako je malino kanarinci pevaju:

VUT - VUT - VUT …

Tura se može uporediti kao zavijanje brodske sirene broda koji luta u magli. Kanarinci su ovu turu pevali čisto, duboko i u laganom tempu, sa dugim U između samoglasnika V i T.

1.2.8. Bellen - zvona

Kao što se iz naziva ture vidi to je tura koja podseća na zvonjenje zvona. Slogovi su sastavljeni od suglasnika L na početku i samoglasnika I ili U, a pojavljuju se i suglasnici NG na kraju sloga. Tako dobijamo varijante:

LILILILI …
LULULU …
LINGLINGLING …
LUNGLUNGLUNG …
LIUNGLIUNGLIUNG …
Kvalitet ture zavisiće u prvom redu od izbora suglasnika i samoglasnika, zatim od dubine i tempa pevanja, kao i čistoće zvona.


1.2.9. Belrol - praporci

Belrol je tura koja se može uporediti sa zvonjenjem električnog zvona ili telefonskog aparata.
Slogovi su sastavljeni od suglasnika R i samoglasnika I, O i U.Moguće varijante bi bile:

RIRIRIRI …
RURURU …
RORORO …

Suglasnik nesme da preovladava, a slogovi su tako blizu da se skoro prestižu. Tura se peva sa zatvorenim kljunom, a da bi se dobio (poželjan) metalni prizvuk ptica mora ovlaž da otvori kljun. Ispevavanje belrola sa otvorenim kljunom bitno kvari lepotu ture: suglasnik R je u tom slučaju vrlo tvrd i suv, a može se potkrasti i suglasnik S koji je nepoželjan tako da tura liči na kreštanje.

1.2.10. Fluitrol - vrvor

Fluitrol nije ni{ta drugo nego flaute koje leže jedna za drugom vrlo ubrzanim tempom. Najcenjenije su sa suglasnicima D i T na početku sloga i samoglasnicima U i O, tako da dobijamo:

DUDUDUDU …
TUTUTUTU …
DODODODO …

Upotreba suglasnika S, SJ i TS nije po`eljna. Doga|a se da ptica peva fluitrol sa samoglasnicima I i E, i tada je fluitrol ocenjen kao slab, nejasan i ispevan izrazito nosno. Najbolje ispevan fluitrol je talasasto izveden i to obavezno zatvorenim kljunom.

1.2.11. Tjokken - čokot

Tjoken je tura koju je teško zameniti sa bilo kojom drugom turom. U tom smislu teško je dati i verodostojno upoređenje. Kako ga mi izgovaramo tako ga ispevava i malino kanarinac.
Suglasnici korišćeni na početku sloga su TJ, a K na kraju, dok }e samoglasnik biti O, tako da dobijamo:

TJOK - TJOK - TJOK …

Osim klasičnog tjokena, kanarinci pevaju i Tjokenroll koji se međutim ocenjuje samo kao varijanta Tjoken-a i to ispevan na kružni, neprekidan način, tj.:

TJOKTJOKTJOKTJOK …

Dobar tjoken je ispevan duboko, tvrdo, jasno i sa blagim metalnim prizvukom.
Upotreba suglasnika SJ na po~etku i G na kraju sloga, kao i samoglasnika A, I, E ili U smanjuju vrednost ove ture.

1.2.12. Schokkel - kikot

Ovo je tura svrstana u manje vredne ture i kod malino kanarinaca se vrlo retko ~uje. Ima karakter proste isprekidane ture.
Suglasnici koji dolaze u obzir su H, B, L i G, a samoglasnici }e u prvom redu biti U, I i O. Na taj na~in dobijamo mogu}e varijante:

HU - HU - HU …
HO - HO - HO ...
HI - HI - HI …
LU - LU - LU …
BU - BU - BU …

Ukoliko je kikot izveden sa laganim vodenim prizvukom tada govorimo o takozvanom Waterschokkel-u koji se tako|e vrlo retko ~uje kod malino kanarinaca.
Kikot je tura sa jasno izdvojenim slogovima koji se prate talasasto. Ukoliko je kikot ispevan sa samoglasnicima A ili E on tada gubi na lepoti, ~ak naginje ka negativnim turama.

1.2.13. Onvoorziene toer - nepredvi|ene ture

Sve ture koje do sada nisu razmatrane po pravilu bi trebalo svrstati u nepredvi|ene, nove ture. Na taj na~in je ostavljena sloboda rada odgajiva~ima. Me|utim nove ture se retko pojavljuju i to uglavnom traje sezonu ili dve, {to zna~i da je re~ o genetski nestabilnim turama.
Propagatori novih tura su naj~e{}e mladi odgajiva~i koji jo{ nisu upoznali svu lepotu i mogu}e varijante ve} nabrojanih pozitivnih tura.
Sudije se retko odlu~uju da daju poene u rubriku za nove ture, {to je u neku ruku i znak da se pesma malino kanarinca prili~no stabilizovala i ustalila. U slu~aju da se stvarno pojavi nova tura sudija bi trebalo da uz ocensku listu prilo`i i detaljan opis ture, a sve to za dobrobit malino kanarinca kao rase.
Maksimalan broj poena za nove ture nije odre|en, ali je razumljivo da netreba preterivati i da ne treba prema{iti kotaciju od 3 (tri) poena.
U slede}oj tabeli je dat pregled tura malino kanarinca sa upotrebljenim vokalima i konsonantima, kao i fonetskom interpretacijom:
Milos Stalac
Milos Stalac

Broj poruka : 23
Reputation : 2
Datum upisa : 08.09.2012
Godina : 23
Lokacija : Stalać ,Srbija

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Malino kanarinci  (Malinois Waterslager) Empty Re: Malino kanarinci (Malinois Waterslager)

Počalji  Milos Stalac taj Ned 16 Sep 2012, 23:40

Pesma Malino kanarinca Very HappyMilos Stalac
Milos Stalac

Broj poruka : 23
Reputation : 2
Datum upisa : 08.09.2012
Godina : 23
Lokacija : Stalać ,Srbija

Pogledaj profil korisnika

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu